top of page

Privacy Policy

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, MERCIS ROSSETTI informa als usuaris de les seves websites de que les dades personals recollides per l'empresa mitjançant els formularis a les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de MERCIS ROSSETTI, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, MERCIS ROSSETTI informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça LLEO 6 BAIXOS, 08001 BARCELONA.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

La relació entre l'usuari i MERCIS ROSSETTI es regirà per la normativa vigent i de aplicació en el territori de Barcelona, sent competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l'usuari i MERCIS ROSSETTI, els òrgans jurisdiccionals propis del territori de Barcelona.

bottom of page